Day: December 20, 2018

Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai

Thứ Năm, Tuần 3 Mùa Vọng – 20/12/18 BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng…