Day: December 18, 2018

Maria sinh con trai đầu lòng và Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu

Thứ Ba, Tuần 3 Mùa Vọng – 18/12/18 BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8 “Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là…