Day: December 17, 2018

Từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời

Thứ Hai, Tuần 3 Mùa Vọng – 17/12/18 BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10 “Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”. Bài trích sách Sáng Thế. Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời…