Day: December 14, 2018

Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình

Thứ Sáu, Tuần 2 Mùa Vọng – 14/12/18 Bài Ðọc I: Is 48, 17-19 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi những điều…