Day: December 13, 2018

Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả

Thứ Năm, Tuần 2 Mùa Vọng – 13/12/18 Bài Ðọc I: Is 41, 13-20 “Ta là Ðấng Thánh của Israel, Ta là Ðấng Cứu Chuộc ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi: Ðừng sợ gì, đã có Ta giúp. Hỡi con…