Day: December 12, 2018

Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao

Thứ Tư, Lễ ĐỨC MẸ GUADALUPE – 12/12/18 Bài Đọc I: Dcr 2, 14-17 “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy…