Day: December 10, 2018

We have seen incredible things today

MONDAY OF ADVENT – SECOND WEEK December 10, 2018  (Lec. 181) 1)         Isaiah 35:1-10 2)         Luke 5:17-26 Gospel related: CCC 1116 Gospel LK 5:17-26 One day as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem, were sitting there, and the power of the…

Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng

Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Vọng – 10/12/18 Bài Ðọc I: Is 35, 1-10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn…