Day: December 9, 2018

Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG, NĂM C – 09/12/18 Bài Ðọc I: Br 5, 1-9 “Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”. Trích sách Tiên tri Barúc. Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa…