Day: December 4, 2018

Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Vọng – 04/12/18 Bài Ðọc I: Is 11: 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần…