Day: December 3, 2018

Your Liberation is near

MORNING PRAYER A REFLECTION The early Christians expected the Lord’s return in glory to be very soon. St Paul explained to them that the Lord was delaying in coming for a good purpose, to give them the opportunity to grow in love and make progress in the kind of life they were meant to live.…

Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc trong nước trời

Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Vọng – 03/12/18 Bài Ðọc I: Is 4, 2-6 “Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Isarel được giải phóng…