Day: December 2, 2018

The Challenge of Advent- Christmas

We people celebrate important events, such as marriages and birthdays, especially of family members and friends that we know, love and appreciate.             On this first Sunday of Advent we begin our countdown to Christmas, when we will be celebrating the birth of Jesus Christ, the Saviour of the world and our personal Saviour. So what are…

Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM C – 02/12/18 Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16 “Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những…