Day: November 25, 2018

Jesus Christ our King

When we think of a king, we tend to think of a throne, a crown, a palace, robes, great wealth, power and prestige, armed forces guarding and protecting him, and people bowing and kneeling before him.   But when we think of Jesus, what do we see? He has no throne, crown, robes, palace, or…

Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi đến trong thế gian này là để làm chứng về Chân lý

CHÚA NHẬT 34, LỄ CHÚA KITÔ VUA – 25/11/18 Bài Ðọc I: Ðn 7, 13-14 “Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến…