Day: November 20, 2018

Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất

Thứ Ba, Tuần 33 Thường Niên, Năm 2 – 20/11/18 Bài Ðọc I: Kh 3, 1-6. 14-22 “Ai mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào dùng bữa tối ở nhà người ấy”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: “Hãy viết cho…