Day: November 19, 2018

Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy

Thứ Hai, Tuần 33 Thường Niên, Năm 2 – 19/11/18 Bài Ðọc I: Kh 1, 1-4; 2, 1-5a “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải”. Khởi đầu sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Mạc khải của Ðức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để…