Day: November 8, 2018

The twin commandment of love

MORNING PRAYER A REFLECTION YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD. The commandment to love God with all one’s being is kept constantly before the Jewish people. It is recited daily in prayer; and, written on a small scroll, it is worn on their person and enshrined at the entrance to their homes. To observe…

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

Thứ Năm, Tuần 31 Thường Niên, Năm 2 – 08/11/18 Bài Ðọc I: Pl 3, 3-8 “Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, chính chúng ta là…