Day: November 6, 2018

Tích Tháng các linh hồn

I. TA HÃY RUN LÊN NHƯ ĐỨC HỒNG Y BELÁCMANH  Tôma Catemprê (Thomas Cátimpre) thuật lại câu chuyện sau đây: Ximong Giécmanh (Simon Germain) trước khi đi tu và làm tu viện trưởng; ngài là một vị quan lớn và là một nhà bác học có tiếng. Ngài là một vị chân tu, chỉ có…

Không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi

Thứ Ba, Tuần 31 Thường Niên, Năm 2 – 06/11/18 Bài Ðọc I: Pl 2, 5-11 “Người đã tự hạ mình, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức…