Day: November 1, 2018

Tháng các linh hồn

I. GỐC TÍCH THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN Khi hai anh em Aaron và Môisê chết, dân Do Thái than khóc suốt 30 ngày. Dòng lệ tuôn trào đó được coi như những lời cầu khẩn cho hai vị quá cố. Cầu nguyện cho người chết 30 ngày là tục lệ đã ăn sâu vào…

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Năm, Lễ CÁC THÁNH – 01/11/18 Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một…