Day: October 21, 2018

Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 21/10/18 Bài Ðọc I: Is 53, 10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,…