Day: October 12, 2018

Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn

Thứ Bảy, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 13/10/18 Bài Ðọc I: Gl 3, 22-29 “Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin vào…

Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi

Thứ Sáu, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 12/10/18 Bài Ðọc I: Gl 3, 7-14 “Những ai cậy dựa vào đức tin, sẽ được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em hãy nhận biết rằng: những ai cậy…