Day: October 7, 2018

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 07/10/18 Bài Ðọc I: St 2, 18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Trích sách Sáng Thế. Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng…