Day: October 5, 2018

Ai nghe các con, tức là nghe Thầy

Thứ Sáu, Lễ Thánh FAUSTINA, Tn – 05/10/18 Bài Ðọc I: G 38, 1. 12-21; 39, 33-35 “Ngươi có xuống tận đáy biển và đi bách bộ dưới vực thẳm không?” Trích sách ông Gióp. Từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: “Sau khi ngươi đã sinh ra, ngươi có ra lệnh cho…