Day: October 3, 2018

Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

Thứ Tư, Tuần 26 Thường Niên, Năm 2 – 03/10/18 Bài Ðọc I: G 9, 1-12. 14-16 “Con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính”. Trích sách ông Gióp. Ông Gióp trả lời cùng các bạn hữu rằng: “Tôi biết thật như vậy, và biết thật con người…