Day: October 2, 2018

Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy

Thứ Ba, Lễ THIÊN THẦN BẢN MỆNH – 02/10/18 Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a “Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã…