Day: September 30, 2018

Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 30/09/18 Bài Ðọc I: Ds 11, 25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê…