Day: September 20, 2018

Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống

Lễ Thánh ANRÊ KIM, PHAOLÔ CHONG và Các Bạn Tử Đạo Bài Ðọc I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con…