Day: September 8, 2018

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel

Thứ Bảy, Lễ SINH NHẬT ĐỨC MẸ – 08/09/18 Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a “Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. Trích sách Tiên tri Mikha. Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị…