Day: September 4, 2018

Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba, Tuần 22 Thường Niên, Năm 2 – 04/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 2, 10b-16 “Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.…