Day: September 2, 2018

Các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 02/09/18 Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2. 6-8 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà…