April 1, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-vcpmv-98b4ed

Bài giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang. Vào trang web radioltxc.org nghe lại từ bài đầu