Day: August 27, 2018

Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù

Thứ Hai, Lễ THÁNH MÔNICA – 27/08/18 Bài Ðọc I: 2Tx 1, 1-5. 11b-12 “Ðể danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người”. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica. Phaolô, Silvanô, và Timôthêu kính gửi lời thăm Giáo đoàn…