Day: August 24, 2018

Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người

Thứ Sáu, Lễ THÁNH BATÔLÔMÊÔ,Tông đồ – 24/08/18 Bài Ðọc I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con…