Day: August 20, 2018

Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy bán hết của cải và bố thí cho người nghèo khó

Thứ Hai, Lễ THÁNH BÊNAĐÔ, Viện phụ – 20/08/18 Bài Ðọc I: Ed 24, 15-24 “Êdêkiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, này bằng cái chết bất ngờ,…