Day: August 12, 2018

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 12/08/8 Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8 “Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi…