Day: August 11, 2018

Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được

Thứ Bảy, Lễ THÁNH CLARA, Tn – 11/08/18 Bài Ðọc I: Kb 1, 12 – 2, 4 “Người công chính sống được nhờ trung tín”. Trích sách Tiên tri Khabacúc. Chớ thì ngàn xưa Chúa chẳng phải là Thiên Chúa, Chúa của tôi, là Ðấng Thánh của tôi? Vậy là chúng tôi không sao chết…