Day: August 6, 2018

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

Thứ Ba, Tuần 18 Thường Niên, Năm 2 – 07/08/18 Bài Ðọc I:Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22 “Vì tội lỗi ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy. Nhưng Ta sẽ đem Giacóp về nhà xếp”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa…

Ðây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người

Thứ Hai, Lễ CHÚA HIỂN DUNG – 06/08/18 Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn…