Day: August 2, 2018

Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?

Thứ Sáu, Tuần 17 Thường Niên, Năm 2 – 03/08/18 Bài Ðọc I: Gr 26, 1-9 “Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa phán rằng: “Ðây Chúa phán: Ngươi hãy đứng giữa tiền đàng…