December 1, 2022

https://www.podbean.com/media/share/pb-h7fuk-962a13

Giáo lý Công Giáo: Lm Peter Lê Thanh Quang