Day: July 26, 2018

Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết

Lễ THÁNH GIOAKIM và ANNA, Song Thân Đức Mẹ  – 26/07/18 Bài Đọc I: Gr 2:1-3, 7-8, 12-13. Có lời Chúa phán với tôi: Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau: Chúa phán thế này:Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới…