Day: July 24, 2018

Kinh Lạy Cha

Hằng ngày, chúng ta nhiều lần đọc Kinh Lạy Cha. Vâng, chúng ta thật diễm phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha – dù chúng ta chỉ là phàm nhân hèn mọn, bất xứng. Tác giả Thánh Vịnh đã tự vấn:“Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà…

Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta

Thứ Ba, Tuần 16 Thường Niên, Năm 2 – 24/07/18 Bài Ðọc I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa…