Day: July 18, 2018

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy,  mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

Thứ Tư, Tuần 15 Thường Niên, Năm 2 – 18/07/18 Bài Ðọc I:Is 10, 5-7. 13-16 “Cái cưa có thể tự cao tự đại đối với thợ cưa sao?” Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh…