Day: July 15, 2018

“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” có ý nghĩa gì?

Câu chúc kết thúc thánh lễ “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” có ý nghĩa gì?     Đáp: Đó là những lời cuối cùng mà chủ tế nói trong thánh lễ. Những lời này không chỉ có mục đích để kết thúc thánh lễ bằng cách giải tán giáo dân, nhưng…

Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 15/07/18 Bài Ðọc I: Am 7, 12-15 “Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói…