Day: July 14, 2018

Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn

Thứ Bảy, Tuần 14 Thường Niên, Năm 2 – 14/07/18 Bài Ðọc I:Is 6, 1-8 “Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người…