Day: June 22, 2018

Các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có mối mọt, không làm hư nát

Thứ Sáu, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 22/06/18 Bài Ðọc I: 2 V 11, 1-4. 9-18. 20 “Người ta xức dầu cho Gioas và reo lên: Vạn tuế đức vua”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con mình chết, nên đứng lên…