Day: June 20, 2018

Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi

Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 20/06/18 Bài Ðọc I: 2 V 2, 1. 6-14 “Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả…