Day: June 19, 2018

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con

Thứ Ba, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 19/06/18 Bài Ðọc I: 1 V 21, 17-29 “Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. (Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua Israel, ở…