Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác

Thứ Hai, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 18/06/18

Bài Ðọc I: 1 V 21, 1-16

“Noboth đã bị ném đá chết”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy nhượng vườn nho cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta: bù lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho khác tương đương”. Nhưng Naboth thưa lại rằng: “Xin Chúa đừng để tôi nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Acáp tức giận bỏ về nhà, và căm hờn vì lời ông Naboth, người Giêrahel đã nói: “Tôi sẽ không nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi”. Vua nằm lăn xuống giường, quay mặt vào vách và không ăn uống gì.

19424463_439878709731685_1467462049956430084_nGiêzabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: “Tại sao đức vua buồn phiền, và không ăn uống gì?” Vua đáp: “Tôi đã nói với Naboth người Giêrahel rằng: “Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho vườn nho khác tốt hơn”. Nó lại nói: “Tôi không thể nhượng vườn nho tôi cho đức vua”. Giêzabel vợ vua liền nói với vua rằng: “Quyền thế nhà vua cao cả biết bao, và nhà vua cai trị nước Israel khéo như thế nào! Thôi, dậy ăn uống đi, và cứ yên tâm. Thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người Giêrahel”.

Bà ta nhân danh Acáp mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào, và gởi cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung bức thư như thế này: “Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác thuộc phường Bêlial đến trước mặt nó và cáo gian nó thế này: “Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Các ngươi hãy điệu nó đi mà ném đá cho nó chết”. Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, các kỳ lão và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Giêzabel đã truyền, đúng như đã viết trong thư bà gởi cho họ. Họ công bố một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt chúng ngồi đối diện với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước mặt dân chúng rằng: “Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Nghe thế, họ liền điệu ông ra khỏi thành, và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai người đi nói với Giêzabel rằng: “Naboth đã bị ném đá chết rồi”.

Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Giêzabel liền nói với Acáp rằng: “Nhà vua hãy chỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel, kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng lại vườn nho mà lấy tiền: Naboth không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi”. Khi hay tin Naboth đã chết, Acáp chỗi dậy và xuống chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 5, 2-3. 5-6. 7

Ðáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở. (c. 2b).

Xướng: 1) Xin lắng tai nghe lời con, thân lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở. Xin để ý nghe tiếng con cầu khẩn, ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con! – Ðáp.

2) Ngài không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. – Ðáp.

3) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian xảo thì Chúa ghê tởm không nhìn. – Ðáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

Sức mạnh nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa

Thiên Chúa muốn cho mọi con cái Ngài sống trong sự công bằng, tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta được mời gọi sống các thời gian này như mùa của thử thách, hy vọng và chờ đợi gặt hái. Vì thế trong những lúc đen tối khó khăn chúng ta không được chán nản ngã lòng, nhưng cần phải cắm chặt mỏ neo vào lòng trung thành của Thiên Chúa và sự hiện diện luôn luôn cứu rỗi của Ngài.

ĐTC Phanxi cô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 18 tháng 6. Trong bài huấn dụ ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa của hai dụ ngôn diễn tả Nước Thiên Chúa và các năng động lớn lên của nó.

Trong dụ ngôn thứ nhất (x. Mc 4,26-29) Nước Thiên Chúa được so sánh với sự lơn lên nhiệm nầu của hạt giống, được ném xuống đất rồi nầy mẩm, lơn lên và sinh bông hạt, một cách độc lập với  nhà nông, sau thời gian chín mùi tiên liệu việc gặt hái. ĐTC giải thích như sau:

Sứ điệp mà dụ ngôn này nhắn gửi chúng ta là thế này: qua việc rao giảng và hành động của Chúa Giêsu Nước Thiên Chúa đã được loan báo, đã ùa vào trong cánh đồng thế giới và như hạt giống, tự nó lớn lên và phát triển, nhờ sức mạnh riêng và theo các tiêu chuẩn mà con người không thể giải mã được. Trong việc lớn lên và nẩy mầm nó không tuỳ thuộc công trình của con người, nhưng nhất là nó diễn tả quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, khiến cho cuộc sống kitô của Dân Thiên Chúa tiến tới.

Đôi khi với các biến cố và các tác nhân của nó lịch sử xem ra đi ngược hướng với chương trình của Thiên Chúa Cha trên trời, là Đấng muốn cho mọi con cái Ngài được sống trong công bằng, tình huynh đệ và hòa bình. Nhưng chúng ta được mời gọi sống các thời gian này như các mùa của thử thách, hy vọng và thức tỉnh chờ đợi việc gặt hái. Thật thế, hôm qua cũng như ngày nay Nước Thiên Chúa lớn lên trong thế giới một cách nhiệm mầu và gây kinh ngạc bằng cách vén mở cho thấy quyền năng dấu ẩn của hạt giống bé nhỏ, và sức sinh động chiến thắng của nó. Bên trong các nét gấp của các biến cố cá nhân và xã hội đôi khi xem ra ghi dấu sự đắm chìm của niềm hy vọng, cần tin tưởng vào hành động khiêm tốn nhưng quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế trong những lúc đen tối và khó khăn chúng ta không được chán nản ngã lòng, nhưng phải neo chặt vào lòng trung thành của Thiên  Chúa và sự hiện diện luôn luôn cứu độ của Ngài. Anh chị em hãy nhớ điều này: Thiên Chúa luôn luôn cứu rỗi. Ngài là Đấng Cứu Độ.

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói: trong dụ ngôn thứ hai (cc. 30-32), Chúa Giêsu so sánh Nước Thiên Chúa với một hạt cải nhỏ. Đó là một hạt rất nhỏ, nhưng phát triển đến độ trở thành một trong những cây lớn nhất trong vườn rau: một sự lớn mạnh không thể lường trước được, gây kinh ngạc. Đối với chúng ta thật không dễ hiểu cái luận lý không thể thấy trước được của Thiên Chúa và chấp nhận nó trong cuộc sống chúng ta. Ngày hôm nay Chúa khích lệ chúng ta có một thái độ tin tưởng vượt lên trên mọi chương trình, mọi tính toán và tiên liệu của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa của các ngạc nhiên. Chúa luôn luôn gây ngạc nhiên.

ĐTC giải thích thêm thái độ tin tưởng này như sau:

Đó là một lời mời gọi chúng ta rộng mở với lòng quảng đại hơn cho các chương trình của Thiên Chúa trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Trong các cộng đoàn của chúng ta cần chú ý tới các dịp lớn nhỏ của điều thiện, mà Chúa cống hiến cho chúng ta, bằng cách để cho chúng ta được lôi cuốn vào trong các năng động của tình yêu thương, tiếp đón và thương xót đối với mọi người.

Tính chất đích thực sứ mệnh của Giáo Hội không được đo lường bằng sự thành công hay sự tưởng thưởng của các kết quả, nhưng bằng việc tiến tới với sự can đảm của lòng tin tưởng và khiêm tốn tín thác nơi Thiên Chúa. Tiến tới trong việc tuyên xưng Chúa Giêsu và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Đó là ý thức được mình là các dụng cụ bé nhỏ và yếu đuối trong bàn tay của Thiên Chúa, và với ơn thánh của Ngài chúng ta có thể  hoàn thành các công việc lớn lao, bằng cách làm cho Nước Ngài tiến tới, Nước của “công bằng hòa bình và tươi vui trong Chúa Thánh Thần” (Rm 14,17). Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống đơn sơ, chú ý cộng tác với đức tin và công việc làm của chúng ta vào sự phát triển của Nước Thiên Chúa trong con tim và trong dòng lịch sử.

Tiếp đến ĐTC đã đọc Kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

Sau Kinh Truyền Tin ĐTC đã nhắc tới lễ phong chân phước cho chị Maria Carmen Rendiles Martinez, sáng lập dòng các Nữ tu tôi tớ Chúa Giêsu Venezuela. Mẹ Carmen đã sinh ra và sống tại Caracas trong thế kỷ vừa qua, cùng với các chị em mẹ phục vụ trong các giáo xứ, trường học và bên cạnh người cần được giúp đỡ với tình yêu thương. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì người môn đệ trung thành này của Ngài và tín thác cho sự bầu cử của chân phước các lời cầu của chúng ta cho dân nước Venezuela. Chúng ta hãy vỗ tay chào mừng tân chân phước và nhân dân Venezuela!

ĐTC cũng cho biết ngài lo âu theo dõi số phận thê thảm của người dân Yemen và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi nỗ lực để cấp thiết đưa các phe liên hệ tói bàn hòa đàm, hầu tránh cho tình hình nhân đạo vốn đã thê thảm trở nên tồi tệ hơn. ĐTC đã cùng mọi người đọc một kinh Kính Mừng cầu cho dân nước Yemen.

Ngài cũng nhắc tới Ngày quốc tế người tỵ nạn cử hành vào thứ tư tới này, do Liên Hiệp Quốc thành lập nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với các tình trạng sống âu lo và đau khổ của các anh chị em bị bắt buộc phải trốn chạy khỏi quê hương vì các xung khắc và bách hại. Năm nay ngày này rơi trúng dịp các chính quyền tham khảo nhau để đưa ra một Thỏa Hiệp quốc tế về người tỵ nạn đối với một việc di cư an ninh, trật tự và hợp pháp. Tôi cầu mong các chính quyền liên quan tới các tiến trình này đạt được một sự thỏa thuận với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo, nhằm bảo đảm cho sự trợ giúp và che chở những ai bị bắt buộc phải bỏ quê hương ra đi. Nhưng từng người trong chúng ta cũng được mời gọi  gần gũi các anh chị em tỵ nạn, tìm dịp gặp gỡ họ, đánh giá cao phần đóng góp của họ, để họ có thể hội nhập tốt đẹp hơn vào trong các cộng đoàn tiếp đón họ. Trong việc gặp gỡ, tôn trọng và yểm trợ lẫn nhau   này có giải pháp cho biết bao nhiêu vấn đề.

Tiếp đến ĐTC đã chào tín hữu và nhiều đoàn hành hương đến từ Tây Ban Nha, Malta, Hoa Kỳ, Brasil và cả Argentina nữa. Ngài nói hôm nay tại Argentina cử hành Ngày Phụ thân. Xin anh chị em hãy nhớ đến các người cha trong lời cầu nguyện.

Linh Tiến Khải