Day: June 14, 2018

Hãy đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ

Thứ Năm, Tuần 10 Thường Niên, Năm 2 – 14/06/18 Bài Ðọc I: 1 V 18, 41-46 “Êlia cầu nguyện và trời đổ mưa” (Gc 5, 18). Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia tâu cùng Acáp rằng: “Xin bệ hạ lên ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to”.…