Day: June 12, 2018

Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ

Thứ Ba, Tuần 10 Thường Niên, Năm 2 – 12/06/18 Bài Ðọc I: 1 V 17, 7-16 “Vò bột không cạn và bình dầu không giảm như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, giòng suối nơi Êlia ẩn náu đã cạn, vì trong…