Day: June 4, 2018

Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường

Thứ Hai, Tuần 9 Thường Niên, Năm 2 – 04/06/18 Bài Ðọc I: 2 Pr 1, 1-7 “Người ban cho anh em những lời hứa quý báu, để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa”. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ…