Day: June 3, 2018

Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người

CHÚA NHẬT, Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, NĂM B – 03/06/18 Bài Ðọc I: Xh 24, 3-8 “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa,…